Tanita Tikaram

Tanita tikaram: press shots aug 2011

#chalkley  #dean  #photographer  #pr.  #tanita  #tikaram  #wasted  #youth